Kako je Potjeh tražio otpad

Divlja odlagališta otpada predstavljaju veliki problem za očuvanje okoliša, a kako se lokacije takvih odlagališta najčešće nalaze u blizini naseljenih područja predstavljaju i prijetnju samom zdravlju lokalnog stanovništva. Obzirom da je jedan od prvih koraka ka sustavnom rješavanju problema divljih odlagališta evidentiranje lokacija već postojećih divljih odlagališta, ciljevi ovog projekta bili su terensko evidentiranje lokacija i karakteristika pronađenih divljih odlagališta otpada te izrada kartografskog prikaza lokacija zabilježenih divljih odlagališta. Za provedbu projekta odabrana je obližnja Općina Bedekovčina, a projekt je proveden u periodu od lipnja 2019. do siječnja 2020. godine.

„Istraživanje astakofaune na području Istre“

Slatkovodni rakovi imaju važnu ulogu u slatkovodnim staništima jer utječu na fizikalne karakteristike okoliša kao i na biološke interakcije unutar njih.

U posljednjih 15-ak godina zabilježen je pad brojnosti populacija autohtonih vrsta slatkovodnih rakova, a kao uzroci se spominju sve veći antropogeni pritisak na staništa, klimatske promjene, dok se kao najznačajniji utjecaj navode alohtone invazivne vrste koje istiskuju autohtone vrste. Ove invazivne vrste su također i prenosioci različitih bolesti poput račje kuge, na koju su autohtone vrste vrlo osjetljive.

Cilj projekta je prikupljanje podataka o stvarnoj rasprostranjenosti astakofaune na području Istre s naglaskom na rijeku Mirnu i vodotokove na području Grdosela (izvor Malenica). Prilikom istraživanja svakoj ulovljenoj jedinci određena je vrsta, izmjerene su težina i ukupna duljina, te je obraćena pažnja na moguću prisutnost simptoma bolesti, parazita i/ili povreda.

Projekt istraživanja astakofaune na području Istre proveden je u tijekom 2019. i 2020. godine.

Istraživanje astakofaune u područjima ekološke mreže HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige te HR2001386 – Pazinski potok

Glavni cilj ovog projekta bio je istražiti stvarnu rasprostranjenost astakofaune u vodnim tijelima vezanim uz rijeku Mirnu te na vodnom tijelu Pazinski potok s pritokama. Saznanja dobivena provedbom projekta doprinijela su izradi Plana upravljanja Mirnom, Motovunskom šumom i pridruženim područjima (PU 6060), poznavanju rasprostranjenosti astakofaune na području Pazinskog potoka i pritoka, kao i praćenju potencijalnih promjena u autohtonim populacijama slatkovodnih rakova na području Istarske županije i saznanjima vezanim za širenje bolesti račje kuge.

Terenska istraživanja u sklopu projekta provedena su u periodu od svibnja 2021. godine do travnja 2022. godine. Prostorni raspored nalaza utvrđenih istraživanjem odgovara prethodnim nalazima, kao i zonama istraživanih vrsta slatkovodniih rakova prema Crvenom popisu slatkovodnih rakova Hrvatske.

Važno je istaknuti da područja u Istri (Mirna i šire područje Butonige, Argila, Račice, dolina Raše, Grdoselski potok te potok Bračana) sadrže najveću genetsku raznolikost na području Istre te da su bili centar širenja vrste bjelonogi rak (Austropotamobius pallipes), na što upućuju filogenetska i filogeografska istraživanja. S obzirom na navedeno, ove lokacije zahtijevaju stalnu kontrolu očuvanosti područja, kao i poduzimanje stalnih i povremenih mjera zaštite kroz upravljanje vodnim režimom i sprečavanje unosa alohtonih invazivnih vrsta rakova i riba, kao i sprečavanje onečišćenja kemikalijama koje se koriste u poljoprivredi.

Istraživanje i kartiranje astakofaune na području Krapinsko – zagorske županije

Glavni cilj ovog projekta je je istraživanje pogodnih staništa i stvarne rasprostranjenosti astakofaune na području Krapinsko- zagorske županije kako bi se utvrdila prisutnost i rasprostranjenost autohtonih vrsta rakova, ali i potencijalna prisutnost invazivnih vrsta rakova. Saznanja dobivena terenskim istraživanjem nadopunit će postojeće podatke o rasprostranjenosti slatkovodnih rakova na području Republike Hrvatske, a posebno na području kontinentalne Hrvatske. Osim toga saznanja dobivena projektom dati će dodatni, okvirni, uvid u stanje populacija slatkvodnih rakova i saznanjima vezanim za širenja različitih bolesti, pogotovo račje kuge.

Terenska istraživanja u sklopu projekta provedena su u periodu od lipnja do studenog 2021. godine.

1. Kako je Potjeh tražio otpad (2019. – 2020. g.)

2. Istraživanje astakofaune na području Istarske županije (2019. – 2020. g.)

3. Sudjelovanje u izradi Plana upravljanja rijekom Mirnom, Motovunskom šumom i pridruženim područjima (2021. g.)

4. Istraživanje astakofaune u područjima ekološke mreže HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige te HR2001386 – Pazinski potok (2021. g.)

5. Istraživanje i kartiranje slatkovodnih vrsta rakova na području Krapinsko – zagorske županije (2021. g.)

6. Usluge definiranja SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova – Grupa 3: Definiranje ciljeva i mjera očuvanja za nedovoljno poznate vrste rakova (2022.g.)