Kako je Potjeh tražio otpad

Divlja odlagališta otpada predstavljaju veliki problem za očuvanje okoliša, a kako se lokacije takvih odlagališta najčešće nalaze u blizini naseljenih područja predstavljaju i prijetnju samom zdravlju lokalnog stanovništva. Obzirom da je jedan od prvih koraka ka sustavnom rješavanju problema divljih odlagališta evidentiranje lokacija već postojećih divljih odlagališta, ciljevi ovog projekta bili su terensko evidentiranje lokacija i karakteristika pronađenih divljih odlagališta otpada te izrada kartografskog prikaza lokacija zabilježenih divljih odlagališta. Za provedbu projekta odabrana je obližnja Općina Bedekovčina, a projekt je proveden u periodu od lipnja 2019. do siječnja 2020. godine.

„Istraživanje astakofaune na području Istre“

Slatkovodni rakovi imaju važnu ulogu u slatkovodnim staništima jer utječu na fizikalne karakteristike okoliša kao i na biološke interakcije unutar njih.

U posljednjih 15-ak godina zabilježen je pad brojnosti populacija autohtonih vrsta slatkovodnih rakova, a kao uzroci se spominju sve veći antropogeni pritisak na staništa, klimatske promjene, dok se kao najznačajniji utjecaj navode alohtone invazivne vrste koje istiskuju autohtone vrste. Ove invazivne vrste su također i prenosioci različitih bolesti poput račje kuge, na koju su autohtone vrste vrlo osjetljive.

Cilj projekta je prikupljanje podataka o stvarnoj rasprostranjenosti astakofaune na području Istre s naglaskom na rijeku Mirnu i vodotokove na području Grdosela (izvor Malenica). Prilikom istraživanja svakoj ulovljenoj jedinci određena je vrsta, izmjerene su težina i ukupna duljina, te je obraćena pažnja na moguću prisutnost simptoma bolesti, parazita i/ili povreda.

Projekt istraživanja astakofaune na području Istre proveden je u tijekom 2019. i 2020. godine.

1. Sudjelovanje u izradi Plana upravljanja rijekom Mirnom, Motovunskom šumom i pridruženim područjima - U TIJEKU

2. Istraživanje i kartiranje slatkovodnih vrsta rakova rijeke Mirne, Pazinskog potoka i pritoka - U TIJEKU

3. Istraživanje i kartiranje slatkovodnih vrsta rakova na području Krapinsko - zagorske županije - U TIJEKU

4. Istraživanje i kartiranje astakofaune na Natura 2000 području HR2000658 Rječina - U NAJAVI